Rudolf Herrmann (1879-1964)

Nationality: 
Germany