Aliya

Translation/Interpretation/Caption Text: 

Hebrew translation: (Name of boat) Aliya