List 6, Torah V'Avodah

Translation/Interpretation/Caption Text: 

Hebrew translation:

List 6, Torah V'Avodah, Hapoel HaMizrachi