No More Hiroshima! - No More Nagasaki!

Translation/Interpretation/Caption Text: 

No more Hiroshima! - No more Nagasaki! - No more Sabra and Shatila!