Moshe Raviv-Vorobeichic (Moi Ver) - (1904-1995)

Nationality: 
Israel