Moshe Raviv-Vorobeichic (Moi Ver)(Ankorion) - (1904-1995)

Nationality: 
Israel