Kenya na Palestine

Translation/Interpretation/Caption Text: 

Swahili translation:

Kenya and Palestine