No More Hiroshima! - No More Nagasaki!

Translation / Interpretation / Caption Text

No more Hiroshima! - No more Nagasaki! - No more Sabra and Shatila!