Palestine International Festival - 1995 (Sighting)