Aliya

Translation / Interpretation / Caption Text

Hebrew translation: (Name of boat) Aliya