List 6, Torah V'Avodah

Translation / Interpretation / Caption Text

Hebrew translation:

List 6, Torah V'Avodah, Hapoel HaMizrachi