Từ sông dài

Translation / Interpretation / Caption Text

Vietnamese translation: 

Từ sông dài cho tới biển to, Palestine sẽ được tự do!

From the river to the sea, Palestine will be free!